โรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง

เป็นกิจการแรกของคณะนักบวชคามิลเลียนในประเทศไทย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคน ได้รับการอนุญาตและเปิดเป็นโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1953 ในฐานะผู้ทำงานด้านสุขภาพอนามัยต่อผู้ป่วย ได้ยึดถือหลักปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนักบุญคามิลโล จากสถานพยาบาลเล็กๆ คณะมิชชันนารีได้ปรับปรุงกิจการสถานพยาบาลให้พัฒนาก้าวหน้าตามลำดับ มีการก่อสร้างอาหารเพิ่มเติม จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพจนกลายเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงในปัจจุบัน และสามารถรองรับผู้ป่วยจากภายนอกกว่า 30,000 รายต่อปี นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างครบครันในการให้บริการ นอกจากจะมีกิจกรรมภายในโรงพยาบาลแล้ว บรรดานักบวชคามิลเลียน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามแนวชายแดนและหมู่บ้านที่ห่างไกลร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเสมอมา

Read more...

โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ

เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อ 11 เมษายน พ.ศ.2499 (ค.ศ.1956) โดยเช่าบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ที่ถ.สุริวงศ์ กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินกิจการในรูปแบบคลีนิครักษาผู้ป่วยทั่วไป ต่อมาในปีพ.ศ.2500 (ค.ศ.1957) ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ถนนสีลม หลังจากนั้นเพื่อความเหมาะสมในด้านการรักษาพยาบาล มูลนิธิฯ จึงได้ดำเนินการซื้อที่ดินที่บริเวณซอยทองหล่อ และเปิดดำเนินการในชื่อ “คามิลเลียนคลีนิค” เมื่อมีนาคม พ.ศ.2503 (ค.ศ.1959) โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ เดือน 27 ตุลาคม พ.ศ.2503 (ค.ศ.1960) และดำเนินงานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลคามิลเลียน ได้ให้บริการรับใช้และดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนชาวไทย เป็นโรงพยาบาลที่มีความครบครันทั้งทางด้านเครื่องมือการรักษาที่ทันสมัยและมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาในการรักษา ดูแลเอาใจใส่ เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง

Read more...