บ้านพักผู้สูงอายุ

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน

จากสภาพปัญหาของสังคมในปัจจุบันที่มีจํานวนสถิติผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากสภาพสังคมไทยกําลังเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวใหญ่มาเป็นครอบครัวเดี่ยว มากขึ้น จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญซึ่งก่อให้เกิดปัญหาผู้สูงอายุไม่มีคนดูแล

Read more...

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรีเป็นหน่วยงานสาธารณกุศล ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์โดยไม่ได้คิดค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุยากไร้ โดยดำเนินการช่วยเหลือดูแลแบบองค์รวม คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ ทั้งผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนและผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัว (ชุมชน) โดยรวมประมาณ 150 คน ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะมอบวันและเวลาให้ผู้สูงอายุยากไร้และทุพพลภาพ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความสุขปราศจากความกังวลและความทุกข์ใจใด ๆ ในช่วงบั้นปลายแห่งชีวิต

Read more...